תקנון העמותה הישראלית למדעי המוח

(מעודכן ומאושר 25.7.2013)

 

סעיף 1
1.1 שם ומבנה

שם העמותה הוא: "עמותה ישראלית למדעי המוח" (ע"ר 58-021-441-9)
Israel Society for Neuroscience (ISFN)

א. נרשמה כעמותה על פי חוק העמותות ומוכרת כמוסד ציבורי לצורכי מס
ב. מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישומה בפנקס העמותות.

1.2. חסות
העמותה מבקשת חסות של המוסדות להשכלה גבוהה ומוסדות מחקר העוסקים בחקר מערכות העצבים: אוניברסיטת חיפה, הטכניון, אוניברסיטת תל-אביב, אוניברסיטת בר-אילן, האוניברסיטה העברית, המכון הביולוגי נס-ציונה, מכון ויצמן, אוניברסיטת בן-גוריון והמכון הבין- אוניברסיטאי באילת. באם יקומו מוסדות נוספים אשר יעסקו במחקר העצבים, תבקש העמותה גם את חסותם.

סעיף 2 : מטרות העמותה

א. לקדם את ההבנה של מערכת העצבים, כולל תפקידה בקביעת ההתנהגות ובהבנת הנוירופתולוגיה, ע"י
פעולה של מדענים מדיסיפלינות שונות ורקע שונה והמעוניינים בחקר מערכת העצבים.

ב. לעודד חינוך והוראה לפיתוח שטח מדעי העצב בישראל

ג. להיות גוף המייצג אינטרסים של מחקר מערכת העצבים ולהוות מכשיר מקשר לגופים ממשלתיים,
האקדמיה הלאומית למדעים ולמוסדות מחקר והשכלה גבוהה בארץ.

ד. להסביר לקהל הרחב את חשיבות מחקר מערכת העצבים.

ה. ליצור קשרים עם אגודות דומות בחוץ לארץ.

סעיף 3

3.1. חברות בעמותה:
כל הכתוב להלן בלשון זכר יש לראות בו התייחסות שווה לגברים ונשים כאחד.

תהיינה חמש קטגוריות של חברים בעמותה
א. חבר כבוד, ב. חבר רגיל, ג. חבר אמריטוס, ד. חבר נילווה, ה. סטודנט.

א. חבר כבוד: אחת לשנה ייבחר כחבר כבוד חבר העמותה אשר תרם בצורה בולטת וייחודית לקידום המחקר במדעי המוח ולקידום פעילות העמותה. מועמדות תוצע ע"י חמישה חברים רגילים בעמותה אשר ינמקו בכתב לנשיא העמותה את הסיבות להצעתם. הנשיא ימנה וועדה אד-הוק בת שלושה חברים שתורכב מהנשיא המכהן (או נשיא לשעבר) ועוד שני חברי וועד, אשר תבחן את החומר ותאשר את המועמד. במקרה ויוגש יותר ממועמד אחד, יבחר זה שיקבל את מירב הקולות. לא יבחר יותר מחבר כבוד אחד לשנה. לחבר כבוד יהיו כל הזכויות של חבר רגיל והוא יוזמן להרצות בכנס השנתי של העמותה בשנה בה נבחר. חבר כבוד יהיה פטור מתשלום דמי השתתפות בכנס החל מהשנה בה נבחר. בנוסף, העמותה תכסה עלות שהייתו במלון בשנה בה נבחר בלבד.

ב. חבר רגיל: כל מדען בעל תואר שלישי Ph.D., M.D)., D.Sc) אשר עובד במוסד/מכון מחקר, במוסד להשכלה גבוהה, חברה העוסקת בחקר המוח, או בבית חולים בישראל, ואשר פרסם עבודה מדעית אחת לפחות בחקר מערכת העצבים במובנה הרחב, זכאי לבקש להצטרף לעמותה. כל חברי העמותה בעלי תואר שלישי העובדים בישראל שהם חברי העמותה ביום קבלת התיקון (2004) יישארו חברים בעמותה כל עוד לא ביטלו את חברותם. כל המעוניין להצטרף לעמותה כחבר רגיל יפנה בכתב לנשיא העמותה בצרוף קורות חיים. חבר רגיל יכול להצביע ולהיבחר כנשיא או כחבר בוועד המנהל של העמותה.

ג. חבר אמריטוס: כל מדען בעל תואר שלישי ( Ph.D., M.D., D.Sc.) אשר הגיע לגיל פרישה ואשר היה חבר רגיל בעמותה במשך שנתיים לפחות לפני מועד פרישתו זכאי לשנות את הקטגוריה בעמותה לחבר אמריטוס ולהישאר בה. חבר אמריטוס יכול להשתתף ולהצביע בישיבות מליאה, זכאי להיבחר כחבר בוועד העמותה אך לא כנשיא.

ד. חבר נלווה: מדען העוסק בחקר מדעי המוח ושאינו בעל תואר שלישי או אינו עובד בישראל. חבר נלווה לא יוכל להצביע או להיבחר כחבר בוועד המנהל של העמותה. בכל נושא אחר דין חבר נלווה כדין חבר מלא. כל העונים לקריטריון זה שהם חברי העמותה ביום קבלת התיקון (2004) יישארו חברים בעמותה כל עוד לא בטלו את חברותם. כל המעוניין להצטרף לעמותה כחבר נלווה יפנה בכתב לנשיא העמותה בצרוף קורות חיים.

ה. סטודנט: סטודנטים לתואר ראשון, מוסמך או דוקטור בנושאים העוסקים בחקר מערכת העצבים במובן הרחב זכאים להצטרף לעמותה. את הבקשה יש להפנות בכתב למזכירות העמותה.הבקשה תכלול הצהרת מזכירות המחלקה בה לומד הסטודנט לאימות מעמדו של המועמד כחבר סטודנט .לסטודנט לא תהיה זכות הצבעה באסיפה הכללית. רשאי סטודנט להמשיך ולהחזיק בחברות מסוג זה עד שנה לאחר קבלת הדוקטורט. לאחר מכן יש להגיש בקשה לחברות בעמותה לפי סעיף 3 ב.

3.2. מספר חברי העמותה:

מספר חברי העמותה (חבר רגיל) לא יפחת מחמישים.

3.3 הפסקת חברות:

הועד רשאי להחליט על הוצאת חבר מן העמותה אם החבר לא קיים את הוראות התקנון או פועל כנגד מטרות העמותה, וזאת רק לאחר שנתנה לו הזדמנות להשמיע את דבריו. הפסקת חברות ע"י החבר עצמו תעשה באמצעות הודעה בכתב למזכירות העמותה. חבר שהופסקה חברותו רשאי להגיש בקשה מחודשת לחברות לפי הנוהל שלעיל.

3.4 דמי השתתפות בכנס השנתי :

א. הועד יאשר ברוב רגיל את גובה דמי ההשתתפות בכנס השנתי ובכנסים אחרים של העמותה, כפי שיוצעו על ידי גזבר העמותה. דמי ההשתתפות יהוו את הבסיס התקציבי השנתי לפעילות העמותה ויכסו את הוצאות הכנס/ים.

ב דמי ההשתתפות לסטודנט שהוא חבר העמותה יהיו בין שליש למחצית מדמי ההשתתפות הרגילים.

ג. ראש מעבדה השולח יותר משני סטודנטים לכנס אך אינו משתתף בו בעצמו ישלם סכום שיקבע על ידי הועד.

סעיף 4: תקציב העמותה

א.העמותה רשאית לפנות למוסדות מחקר והשכלה גבוהה, לגופים ממשלתיים, לתעשייה, לקרנות שונות ולאנשים פרטיים לקבלת תמיכה לתפעול העמותה.

ב.גזבר העמותה יגיש לאסיפה הכללית במושבה השנתי דו"ח בדבר יישום התקציב המאושר בשנה הקודמת ובשנה השוטפת.

ג.הגזבר יציג בפני הועד הצעה לאישור תקציב לפעילות השנה הבאה. הועד המנהל יגיש לאישורה של האסיפה הכללית את התקציב שאושר על ידו.

ד.שנת התקציב של העמותה תהיה מ- 1 בינואר ועד 31 בדצמבר בכל שנה קלנדרית.

סעיף 5: האסיפה הכללית

א. אסיפה כללית רגילה של חברי העמותה תתקיים לא פחות מאחת לשנה, במהלך הכנס השנתי, וכן במועדים שיקבעו מדי פעם.

ב. הועד רשאי לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המניין ועליו לעשות כן לפי דרישה בכתב של ועדת הביקורת, רואה חשבון העמותה, או של עשירית מכלל חברי העמותה.

ב.1. לא כינס הועד את האסיפה הכללית שנדרשה כדין, תוך 21 ימים מיום שהוגשה הדרישה לפי סעיף ב, רשאים הדורשים לכנסה בעצמם ובלבד שהאסיפה תתקיים בתוך שלושה חודשים מיום שהוגשה הדרישה. האסיפה תכונס, ככל האפשר, באותו אופן שבו מכונסות אסיפות בידי הועד.

ב.2. כונסה האסיפה כאמור בסעיף ב.1, תכסה העמותה את ההוצאות הסבירות שהוציאו הדורשים בשל כינוס שלא מן המניין.

ב.3. לא כונסה אסיפה כללית בהתאם להוראות סעיף זה, רשאי הרשם לכנסה או למנות אדם שיכנס אותה.

ג. הדיון באסיפה הכללית ינוהל ע"י נשיא העמותה, ההחלטות תתקבלנה בהצעה גלויה וברב רגיל. לבקשת עשרה חברים (בכתב) תיערך הצבעה חשאית בכל נושא. שינויים בתקנון העמותה דורשים רב של 2/3. ניתן לערוך את כל הצבעות העמותה בהצבעה אלקטרונית.

ד. אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדת הביקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספיים שהגיש לה הועד, תחליט על אישורם, תבחר בועד תוך קביעת מספר חבריו, וכן תבחר בועדת הביקורת.

סעיף 6 : קוורום

כקוורום יחשבו 10% מהחברים הרגילים של העמותה. במקרה בו אין קוורום, תפוזר האסיפה לפרק זמן של כשעה ולאחר מכן תתקיים האסיפה ויתקבלו בה החלטות בכל מספר של חברים רגילים שיהיו נוכחים בה.

סעיף 7 : זכות הצבעה

חבר רגיל, חבר כבוד וחבר אמריטוס זכאים להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לכל אחד מהם קול אחד בכל הצבעה. אין חבר רשאי להצביע באמצעות אדם אחר. חבר נלווה רשאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית פרט להצבעה לנשיא העמותה או לחברי הועד המנהל. סטודנט רשאי להיות נוכח ולחוות את דעתו באסיפת המליאה אך ללא זכות הצבעה.

סעיף 8 : הנהלת העמותה

א. נשיא העמותה: נשיא העמותה יבחר ע"י האסיפה הכללית לתקופה של שנתיים. להגשת מועמד דרושים חמש חתימות של חברים רגילים.

א.1. במקרה של מספר מועמדים ,ייבחר המועמד בעל מספר הקולות הגבוה ביותר, ובתנאי שקבל יותר מ-50% מקולות הבוחרים. באם יש מספר מועמדים ואף אחד מהם לא קיבל מעל 50% מקולות הבוחרים, תיערך הצבעה נוספת לגבי שני המועמדים אשר קיבלו את מספר הקולות הגבוה ביותר.

א.2. נשיא יבחר לתקופת כהונה אחת בלבד.

א.3. בחירת הנשיא תיערך שנה לפני תום כהונת הנשיא המכהן. עם בחירתו, יצטרף הנשיא המחליף לוועד המנהל של העמותה באותה שנה.

ב. סגן נשיא: אחד מחברי ועד העמותה ימונה ע"י הנשיא כסגן נשיא וימלא את מקומו בהעדרו.

ג. הועד המנהל של העמותה: בוועד המנהל יהיו חמישה חברים שיבחרו על ידי האסיפה הכללית.

ג.1. ככלל, חברי הועד יבחרו לתקופת כהונה אחת, של שנתיים בלבד, אך יוכלו לכהן קדנציה נוספת אם יבחרו ע"י האסיפה.
ג.2. חבר ועד יכול להיות מוצע לתפקיד נשיא העמותה ולהיבחר לתקופה של שנתיים מעבר לתקופת כהונתו בוועד.

ד. נבחרי העמותה (הנשיא והועד המנהל) יעשו את עבודתם בהתנדבות.

סעיף 9 : ועדת ביקורת:

וועדת ביקורת בת שני אנשים תיבחר על ידי האסיפה הכללית. תפקיד הוועדה לבדוק את ענייניה הכספיים והמשקיים של העמותה ואת פנקסי החשבונות שלה על פי הוראת חוק העמותות. חברי ועדת הביקורת אינם יכולים להיות מבין חברי הועד המנהל.

סעיף 10: גזבר העמותה

נשיא העמותה ימנה מטעמו מבין חברי העמותה את גזבר העמותה. המינוי דורש את אישורו של הועד המנהל.

סעיף 11 : זכות חתימה

הנשיא והגזבר חייבים לחתום על כל הוצאה כספית בשם העמותה. בהעדר הנשיא או הגזבר, יחתום סגן הנשיא במקום אחד מהם. בהעדר כל הנ"ל יחתמו שניים מחברי הועד. הועד רשאי מעת לעת לקבוע אדם נוסף כמורשה חתימה בכדי להקל על הפעילות האדמיניסטרטיבית של העמותה. החלטה זו זקוקה אישור ברב קולות של חברי הועד.

סעיף 12 : כנס מדעי ופרסומים

אחת לשנה תקיים העמותה כנס מדעי בו ירצו החברים (בכל הקטגוריות) על עבודתם. תקצירי ההרצאות יופיעו בעיתון מדעי מתאים או בפרסומי העמותה.

סעיף 13 : פרוק העמותה

א. הועד המנהל יכול להביא בפני האסיפה הכללית הצעה לפירוק העמותה. על הועד המנהל להמציא הצעה זו לחברים, לא יאוחר מחודשיים לפני האסיפה הכללית. ההחלטה על פרוק העמותה מתקבלת בהצבעה חשאית וברב של 2/3 ממספר המשתתפים באסיפה כללית.

ב. פורקה העמותה, ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשאר רכוש, יועבר רכוש זה לידי מוסד ציבורי אחר כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, ולא יחולק בין חבריה.

סעיף 14: נכסי העמותה

נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה, וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא בין חבריה, אסורה.